κἀκεῖνοι
Englishman's Concordance
κἀκεῖνοι (kakeinoi) — 7 Occurrences

Mark 16:11 DPro-NMP-C
GRK: κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι
KJV: And they, when they had heard that
INT: And they having heard that

Mark 16:13 DPro-NMP-C
GRK: κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν
KJV: And they went and told
INT: and they having gone told [it]

John 17:24 DPro-NMP-C
GRK: εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ'
NAS: I desire that they also, whom
KJV: that they also, whom
INT: am I they also might be with

Acts 15:11 DPro-NMP-C
GRK: ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
NAS: in the same way as they also are.
KJV: even as they.
INT: same manner they also

Romans 11:23 DPro-NMP-C
GRK: κἀκεῖνοι δέ ἐὰν
NAS: And they also, if they do not continue
INT: and they also moreover if

1 Corinthians 10:6 DPro-NMP-C
GRK: κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
NAS: evil things as they also craved.
KJV: things, as they also lusted.
INT: of evil things as they also desired

Hebrews 4:2 DPro-NMP-C
GRK: εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι ἀλλ' οὐκ
NAS: to us, just as they also; but the word
KJV: as well as unto them: but
INT: having had gospel preached [to us] even as also they but not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page