κατακρίνεις
Englishman's Concordance
κατακρίνεις (katakrineis) — 1 Occurrence

Romans 2:1 V-PIA-2S
GRK: ἕτερον σεαυτὸν κατακρίνεις τὰ γὰρ
NAS: another, you condemn yourself;
KJV: another, thou condemnest thyself;
INT: other yourself you condemn indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page