κατεκρίθη
Englishman's Concordance
κατεκρίθη (katekrithē) — 1 Occurrence

Matthew 27:3 V-AIP-3S
GRK: αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν
NAS: Him, saw that He had been condemned, he felt remorse
KJV: that he was condemned, repented himself,
INT: him that he was condemned having regretted [it] returned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page