κατακυριεύουσιν
Englishman's Concordance
κατακυριεύουσιν (katakyrieuousin) — 2 Occurrences

Matthew 20:25 V-PIA-3P
GRK: τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ
NAS: of the Gentiles lord it over them, and [their] great men
KJV: of the Gentiles exercise dominion over them,
INT: of the Gentiles exercise lordship over them and

Mark 10:42 V-PIA-3P
GRK: τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ
NAS: of the Gentiles lord it over them; and their great men
KJV: over the Gentiles exercise lordship over them;
INT: the Gentiles exercise lordship over them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page