καταλῦσαι
Englishman's Concordance
καταλῦσαι (katalysai) — 5 Occurrences

Matthew 5:17 V-ANA
GRK: ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον
NAS: that I came to abolish the Law
KJV: that I am come to destroy the law, or
INT: that I came to abolish the law

Matthew 5:17 V-ANA
GRK: οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
NAS: I did not come to abolish but to fulfill.
KJV: not come to destroy, but to fulfil.
INT: not I came to abolish but to fulfill [them]

Matthew 26:61 V-ANA
GRK: ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν
NAS: I am able to destroy the temple
KJV: I am able to destroy the temple
INT: said I am able to destroy the temple

Luke 19:7 V-ANA
GRK: ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
NAS: He has gone to be the guest of a man
KJV: he was gone to be guest with
INT: man he has entered to lodge

Acts 5:39 V-ANA
GRK: οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς μή
NAS: you will not be able to overthrow them; or else
KJV: ye cannot overthrow it;
INT: not you are able to overthrow it lest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page