καυχώμενοι
Englishman's Concordance
καυχώμενοι (kauchōmenoi) — 3 Occurrences

Romans 5:11 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ
NAS: this, but we also exult in God
KJV: [so], but we also joy in God
INT: but also we rejoice in

2 Corinthians 10:15 V-PPM/P-NMP
GRK: τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις
NAS: not boasting beyond [our] measure,
KJV: Not boasting of things without
INT: the things beyond measure boasting in others'

Philippians 3:3 V-PPM/P-NMP
GRK: λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ
NAS: of God and glory in Christ
KJV: in the spirit, and rejoice in Christ
INT: worship and glory in Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page