κεκοπιάκατε
Englishman's Concordance
κεκοπιάκατε (kekopiakate) — 1 Occurrence

John 4:38 V-RIA-2P
GRK: οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι κεκοπιάκασιν
NAS: that for which you have not labored; others
KJV: no labour: other men
INT: not you have toiled others have toiled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page