κλάδων
Englishman's Concordance
κλάδων (kladōn) — 3 Occurrences

Romans 11:17 N-GMP
GRK: τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν σὺ
NAS: some of the branches were broken off,
KJV: if some of the branches be broken off,
INT: some of the branches were broken off you

Romans 11:18 N-GMP
GRK: κατακαυχῶ τῶν κλάδων εἰ δὲ
NAS: toward the branches; but if
KJV: not against the branches. But if
INT: Boast against the branches if moreover

Romans 11:21 N-GMP
GRK: κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο
NAS: the natural branches, He will not spare
KJV: the natural branches, [take heed] lest
INT: according to nature branches not spared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page