2798. κλάδος (klados)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2798. κλάδος (klados) — 11 Occurrences

Matthew 13:32 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
NAS: come and NEST IN ITS BRANCHES.
KJV: lodge in the branches thereof.
INT: in the branches of it

Matthew 21:8 N-AMP
GRK: δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν
NAS: were cutting branches from the trees
KJV: cut down branches from
INT: moreover were cutting down branches from the

Matthew 24:32 N-NMS
GRK: ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται
NAS: when its branch has already
KJV: When his branch is yet
INT: already the branch of it is become

Mark 4:32 N-AMP
GRK: καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους ὥστε
NAS: large branches; so
KJV: great branches; so that
INT: and produces branches great so that

Mark 13:28 N-NMS
GRK: ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς
NAS: when its branch has already
KJV: When her branch is yet
INT: already the branch of it tender

Luke 13:19 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ
NAS: OF THE AIR NESTED IN ITS BRANCHES.
KJV: lodged in the branches of it.
INT: in the branches of it

Romans 11:16 N-NMP
GRK: καὶ οἱ κλάδοι
NAS: is holy, the branches are too.
KJV: [be] holy, so [are] the branches.
INT: also the branches

Romans 11:17 N-GMP
GRK: τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν σὺ
NAS: some of the branches were broken off,
KJV: if some of the branches be broken off,
INT: some of the branches were broken off you

Romans 11:18 N-GMP
GRK: κατακαυχῶ τῶν κλάδων εἰ δὲ
NAS: toward the branches; but if
KJV: not against the branches. But if
INT: Boast against the branches if moreover

Romans 11:19 N-NMP
GRK: οὖν Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ
NAS: then, Branches were broken off
KJV: then, The branches were broken off,
INT: then Were broken out branches that I

Romans 11:21 N-GMP
GRK: κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο
NAS: the natural branches, He will not spare
KJV: the natural branches, [take heed] lest
INT: according to nature branches not spared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page