κώμας
Englishman's Concordance
κώμας (kōmas) — 10 Occurrences

Matthew 9:35 N-AFP
GRK: καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν
NAS: the cities and villages, teaching
KJV: the cities and villages, teaching in
INT: and the villages teaching in

Matthew 14:15 N-AFP
GRK: εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
NAS: that they may go into the villages and buy
KJV: into the villages, and buy
INT: into the villages they might buy for themselves

Mark 6:6 N-AFP
GRK: περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων
NAS: And He was going around the villages teaching.
KJV: round about the villages, teaching.
INT: he went about the villages around teaching

Mark 6:36 N-AFP
GRK: ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς
NAS: countryside and villages and buy
KJV: and into the villages, and buy
INT: region and villages they might buy for themselves

Mark 6:56 N-AFP
GRK: εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς
NAS: He entered villages, or
KJV: he entered, into villages, or cities,
INT: he entered into villages or into

Mark 8:27 N-AFP
GRK: εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς
NAS: with His disciples, to the villages of Caesarea
KJV: into the towns of Caesarea
INT: into the villages of Caesarea

Luke 9:6 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ
NAS: they [began] going throughout the villages, preaching the gospel
KJV: through the towns, preaching the gospel,
INT: through the villages proclaiming the gospel and

Luke 9:12 N-AFP
GRK: τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγροὺς
NAS: into the surrounding villages and countryside
KJV: they may go into the towns and country
INT: the surrounding villages and countryside

Luke 13:22 N-AFP
GRK: πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ
NAS: from one city and village to another,
KJV: the cities and villages, teaching, and
INT: towns and villages teaching and

Acts 8:25 N-AFP
GRK: πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν
NAS: to many villages of the Samaritans.
KJV: in many villages of the Samaritans.
INT: to many moreover villages of the Samaritans

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page