κρατῆσαι
Englishman's Concordance
κρατῆσαι (kratēsai) — 4 Occurrences

Matthew 21:46 V-ANA
GRK: ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς
NAS: When they sought to seize Him, they feared
KJV: when they sought to lay hands on him,
INT: seeking him to lay hold of they feared the

Mark 3:21 V-ANA
GRK: αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον
NAS: [of] [this], they went out to take custody of Him; for they were saying,
KJV: [of it], they went out to lay hold on him:
INT: him went out to seize him they said

Mark 12:12 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: And they were seeking to seize Him, and [yet] they feared
KJV: they sought to lay hold on him,
INT: they sought him to lay hold of and they feared

Hebrews 6:18 V-ANA
GRK: οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης
NAS: encouragement to take hold of the hope
KJV: have fled for refuge to lay hold upon the hope
INT: having fled for refuge to lay hold on the set before [us]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page