Μετανοεῖτε
Englishman's Concordance
Μετανοεῖτε (Metanoeite) — 3 Occurrences

Matthew 3:2 V-PMA-2P
GRK: καὶ λέγων Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ
NAS: Repent, for the kingdom of heaven
KJV: And saying, Repent ye: for the kingdom
INT: And saying Repent has drawn near indeed

Matthew 4:17 V-PMA-2P
GRK: καὶ λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ
NAS: and say, Repent, for the kingdom
KJV: and to say, Repent: for the kingdom
INT: and to say Repent has drawn near indeed

Mark 1:15 V-PMA-2P
GRK: τοῦ θεοῦ μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε
NAS: is at hand; repent and believe
KJV: is at hand: repent ye, and
INT: of God repent and believe

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page