μετάνοιαν
Englishman's Concordance
μετάνοιαν (metanoian) — 12 Occurrences

Matthew 3:11 N-AFS
GRK: ὕδατι εἰς μετάνοιαν ὁ δὲ
NAS: you with water for repentance, but He who is coming
KJV: unto repentance: but
INT: water to repentance moreover

Luke 5:32 N-AFS
GRK: ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
NAS: but sinners to repentance.
KJV: sinners to repentance.
INT: sinners to repentance

Luke 24:47 N-AFS
GRK: ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν
NAS: and that repentance for forgiveness
KJV: And that repentance and remission
INT: name of him repentance and forgiveness

Acts 5:31 N-AFS
GRK: τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ
NAS: to grant repentance to Israel,
KJV: for to give repentance to Israel,
INT: to give repentance to Israel

Acts 11:18 N-AFS
GRK: θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν
NAS: also the repentance [that leads] to life.
KJV: granted repentance unto
INT: God repentance unto life

Acts 20:21 N-AFS
GRK: εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν
NAS: and Greeks of repentance toward
KJV: to the Greeks, repentance toward
INT: toward God repentance and faith

Romans 2:4 N-AFS
GRK: θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
NAS: of God leads you to repentance?
KJV: thee to repentance?
INT: of God to repentance you leads

2 Corinthians 7:9 N-AFS
GRK: ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν ἐλυπήθητε γὰρ
NAS: but that you were made sorrowful to [the point of] repentance; for you were made sorrowful
KJV: to repentance: for
INT: you were grieved to repentance you were grieved indeed

2 Corinthians 7:10 N-AFS
GRK: θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν
NAS: produces a repentance without regret,
KJV: sorrow worketh repentance to salvation
INT: God grief repentance to salvation

2 Timothy 2:25 N-AFS
GRK: ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν
NAS: may grant them repentance leading
KJV: them repentance to
INT: God repentance to acknowledgment

Hebrews 6:6 N-AFS
GRK: ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς
NAS: them again to repentance, since they again crucify
KJV: unto repentance; seeing they crucify
INT: to renew to repentance crucifying for themselves

2 Peter 3:9 N-AFS
GRK: πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι
NAS: but for all to come to repentance.
KJV: should come to repentance.
INT: all to repentance to come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page