μετεπέμψατο
Englishman's Concordance
μετεπέμψατο (metepempsato) — 1 Occurrence

Acts 24:24 V-AIM-3S
GRK: οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Παῦλον
NAS: who was a Jewess, and sent for Paul
KJV: a Jewess, he sent for Paul,
INT: who was a Jewess he sent for Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page