μεταπέμψηται
Englishman's Concordance
μεταπέμψηται (metapempsētai) — 1 Occurrence

Acts 25:3 V-ASM-3S
GRK: αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς
NAS: against Paul, that he might have him brought to Jerusalem
KJV: him, that he would send for him to
INT: him that he would send for him to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page