3341. μετάνοια (metanoia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3341. μετάνοια (metanoia) — 22 Occurrences

Matthew 3:8 N-GFS
GRK: ἄξιον τῆς μετανοίας
NAS: fruit in keeping with repentance;
KJV: fruits meet for repentance:
INT: worthy of repentance

Matthew 3:11 N-AFS
GRK: ὕδατι εἰς μετάνοιαν ὁ δὲ
NAS: you with water for repentance, but He who is coming
KJV: unto repentance: but
INT: water to repentance moreover

Mark 1:4 N-GFS
GRK: κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
NAS: a baptism of repentance for the forgiveness
KJV: the baptism of repentance for
INT: proclaiming [a] baptism of repentance for forgiveness

Luke 3:3 N-GFS
GRK: κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν
NAS: a baptism of repentance for the forgiveness
KJV: the baptism of repentance for
INT: proclaiming [the] baptism of repentance for forgiveness

Luke 3:8 N-GFS
GRK: ἀξίους τῆς μετανοίας καὶ μὴ
NAS: in keeping with repentance, and do not begin
KJV: fruits worthy of repentance, and begin
INT: worthy of repentance and not

Luke 5:32 N-AFS
GRK: ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν
NAS: but sinners to repentance.
KJV: sinners to repentance.
INT: sinners to repentance

Luke 15:7 N-GFS
GRK: χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
NAS: need no repentance.
KJV: need no repentance.
INT: need have of repentance

Luke 24:47 N-AFS
GRK: ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν
NAS: and that repentance for forgiveness
KJV: And that repentance and remission
INT: name of him repentance and forgiveness

Acts 5:31 N-AFS
GRK: τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ
NAS: to grant repentance to Israel,
KJV: for to give repentance to Israel,
INT: to give repentance to Israel

Acts 11:18 N-AFS
GRK: θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν
NAS: also the repentance [that leads] to life.
KJV: granted repentance unto
INT: God repentance unto life

Acts 13:24 N-GFS
GRK: αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ
NAS: a baptism of repentance to all
KJV: the baptism of repentance to all
INT: of him a baptism of repentance to all the

Acts 19:4 N-GFS
GRK: ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας τῷ λαῷ
NAS: with the baptism of repentance, telling
KJV: with the baptism of repentance, saying
INT: baptized [with] a baptism of repentance to the people

Acts 20:21 N-AFS
GRK: εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν
NAS: and Greeks of repentance toward
KJV: to the Greeks, repentance toward
INT: toward God repentance and faith

Acts 26:20 N-GFS
GRK: ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας
NAS: deeds appropriate to repentance.
KJV: works meet for repentance.
INT: worthy of the repentance works doing

Romans 2:4 N-AFS
GRK: θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει
NAS: of God leads you to repentance?
KJV: thee to repentance?
INT: of God to repentance you leads

2 Corinthians 7:9 N-AFS
GRK: ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν ἐλυπήθητε γὰρ
NAS: but that you were made sorrowful to [the point of] repentance; for you were made sorrowful
KJV: to repentance: for
INT: you were grieved to repentance you were grieved indeed

2 Corinthians 7:10 N-AFS
GRK: θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν
NAS: produces a repentance without regret,
KJV: sorrow worketh repentance to salvation
INT: God grief repentance to salvation

2 Timothy 2:25 N-AFS
GRK: ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν
NAS: may grant them repentance leading
KJV: them repentance to
INT: God repentance to acknowledgment

Hebrews 6:1 N-GFS
GRK: θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν
NAS: a foundation of repentance from dead
KJV: the foundation of repentance from
INT: a foundation laying of repentance from dead

Hebrews 6:6 N-AFS
GRK: ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς
NAS: them again to repentance, since they again crucify
KJV: unto repentance; seeing they crucify
INT: to renew to repentance crucifying for themselves

Hebrews 12:17 N-GFS
GRK: εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη μετανοίας γὰρ τόπον
NAS: place for repentance, though
KJV: place of repentance, though
INT: blessing he was rejected of repentance indeed place

2 Peter 3:9 N-AFS
GRK: πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι
NAS: but for all to come to repentance.
KJV: should come to repentance.
INT: all to repentance to come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page