νύμφην
Englishman's Concordance
νύμφην (nymphēn) — 5 Occurrences

Matthew 10:35 N-AFS
GRK: αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς
NAS: HER MOTHER, AND A DAUGHTER-IN-LAW AGAINST
KJV: and the daughter in law against
INT: of her and a daughter-in-law against the

Luke 12:53 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ
NAS: against daughter-in-law and daughter-in-law
KJV: her daughter in law, and
INT: against the daughter-in-law of her and

John 3:29 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν
NAS: He who has the bride is the bridegroom;
KJV: He that hath the bride is
INT: has the bride bridegroom is

Revelation 21:2 N-AFS
GRK: ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ
NAS: made ready as a bride adorned
KJV: prepared as a bride adorned for her
INT: prepared as a bride adorned for the

Revelation 21:9 N-AFS
GRK: σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα
NAS: I will show you the bride, the wife
KJV: thee the bride, the Lamb's
INT: you the bride the wife

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page