ὅμοιον
Englishman's Concordance
ὅμοιον (homoion) — 9 Occurrences

Acts 17:29 Adj-AMS
GRK: θεῖον εἶναι ὅμοιον
NAS: that the Divine Nature is like gold
KJV: that the Godhead is like unto gold, or
INT: divine to be like

Jude 1:7 Adj-AMS
GRK: πόλεις τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις
NAS: around them, since they in the same way
KJV: them in like manner,
INT: cities in like manner with them

Revelation 1:13 Adj-AMS
GRK: τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
NAS: of the lampstands [I saw] one like a son
KJV: candlesticks [one] like unto the Son
INT: of the lampstands [one] like [a] Son of man

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι καὶ
NAS: creature [was] like a lion,
KJV: the first beast [was] like a lion, and
INT: first [was] like a lion and

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ καὶ
NAS: creature like a calf,
KJV: the second beast like a calf, and
INT: second living creature like a calf and

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
NAS: creature [was] like a flying
KJV: beast [was] like a flying
INT: fourth living creature like eagle a flying

Revelation 13:2 Adj-NNS
GRK: εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει καὶ
NAS: I saw was like a leopard,
KJV: I saw was like unto a leopard, and
INT: I saw was like to a leopard and

Revelation 14:14 Adj-AMS
GRK: νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
NAS: on the cloud [was] one like a son
KJV: [one] sat like unto the Son
INT: cloud [one] sitting like [a] son of man

Revelation 21:18 Adj-NNS
GRK: χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ
NAS: was pure gold, like clear glass.
KJV: gold, like unto clear
INT: gold pure like glass pure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page