παράλαβε
Englishman's Concordance
παράλαβε (paralabe) — 3 Occurrences

Matthew 2:13 V-AMA-2S
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
NAS: Get up! Take the Child
KJV: Arise, and take the young child
INT: saying Having risen take with [you] the child

Matthew 2:20 V-AMA-2S
GRK: λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
NAS: Get up, take the Child
KJV: Arise, and take the young child
INT: saying Having risen take with [you] the child

Matthew 18:16 V-AMA-2S
GRK: μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ σοῦ
NAS: he does not listen [to you], take one
KJV: not hear [thee, then] take with thee
INT: not he will hear take with you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page