παραλαβὼν
Englishman's Concordance
παραλαβὼν (paralabōn) — 10 Occurrences

Matthew 26:37 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον
NAS: And He took with Him Peter and the two
KJV: And he took with him Peter and
INT: And having taken with [him] Peter

Mark 10:32 V-APA-NMS
GRK: ἐφοβοῦντο καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς
NAS: And again He took the twelve
KJV: And he took again
INT: were afraid And having taken to [him] again the

Luke 9:10 V-APA-NMS
GRK: ἐποίησαν Καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν
NAS: that they had done. Taking them with Him, He withdrew
KJV: And he took them,
INT: they had done And having taken them he withdrew

Luke 9:28 V-APA-NMS
GRK: ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ
NAS: sayings, He took along Peter
KJV: sayings, he took Peter and
INT: eight and having taken Peter and

Luke 18:31 V-APA-NMS
GRK: Παραλαβὼν δὲ τοὺς
NAS: Then He took the twelve aside
KJV: Then he took [unto him] the twelve,
INT: having taken to [him] moreover the

Acts 16:33 V-APA-NMS
GRK: καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν
NAS: And he took them that [very] hour
KJV: And he took them the same
INT: And having taken them in

Acts 21:24 V-APA-NMS
GRK: τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν
NAS: take them and purify yourself along
KJV: Them take, and purify thyself with
INT: these having taken be purified with

Acts 21:26 V-APA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας
NAS: Then Paul took the men, and the next
KJV: Then Paul took the men, and the next
INT: Paul having taken the men

Acts 21:32 V-APA-NMS
GRK: ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώτας καὶ
NAS: At once he took along [some] soldiers
KJV: Who immediately took soldiers and
INT: who at once having taken with [him] soldiers and

Acts 23:18 V-APA-NMS
GRK: μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν
NAS: So he took him and led
KJV: So he took him, and brought
INT: indeed therfore having taken him brought [him]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page