παρακύψας
Englishman's Concordance
παρακύψας (parakypsas) — 3 Occurrences

Luke 24:12 V-APA-NMS
GRK: μνημεῖον καὶ παρακύψας βλέπει τὰ
NAS: to the tomb; stooping and looking in, he saw
KJV: and stooping down, he beheld
INT: tomb and having stooped down he sees the

John 20:5 V-APA-NMS
GRK: καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα
NAS: and stooping and looking in, he saw
KJV: And he stooping down, [and looking in], saw
INT: and having stooped down he sees lying

James 1:25 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ παρακύψας εἰς νόμον
NAS: But one who looks intently at the perfect
KJV: But whoso looketh into the perfect
INT: the [one] however having looked into [the] law

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page