παραπορευόμενοι
Englishman's Concordance
παραπορευόμενοι (paraporeuomenoi) — 3 Occurrences

Matthew 27:39 V-PPM/P-NMP
GRK: Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν
NAS: And those passing by were hurling abuse
KJV: And they that passed by reviled him,
INT: those moreover passing by railed at him

Mark 11:20 V-PPM/P-NMP
GRK: Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον
NAS: As they were passing by in the morning,
KJV: in the morning, as they passed by, they saw
INT: And passing by in the morning they saw

Mark 15:29 V-PPM/P-NMP
GRK: Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν
NAS: Those passing by were hurling abuse
KJV: And they that passed by railed on him,
INT: And those passing by railed at him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page