3899. παραπορεύομαι (paraporeuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3899. παραπορεύομαι (paraporeuomai) — 5 Occurrences

Matthew 27:39 V-PPM/P-NMP
GRK: Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν
NAS: And those passing by were hurling abuse
KJV: And they that passed by reviled him,
INT: those moreover passing by railed at him

Mark 2:23 V-PNM/P
GRK: τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν
INT: the Sabbath is passing through the

Mark 9:30 V-IIM/P-3P
GRK: Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς
INT: From there having gone forth they passed through

Mark 11:20 V-PPM/P-NMP
GRK: Καὶ παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον
NAS: As they were passing by in the morning,
KJV: in the morning, as they passed by, they saw
INT: And passing by in the morning they saw

Mark 15:29 V-PPM/P-NMP
GRK: Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν
NAS: Those passing by were hurling abuse
KJV: And they that passed by railed on him,
INT: And those passing by railed at him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page