3900. παράπτωμα (paraptóma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3900. παράπτωμα (paraptóma) — 21 Occurrences

Matthew 6:14 N-ANP
GRK: ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει
NAS: others for their transgressions, your heavenly
KJV: men their trespasses, your heavenly
INT: men the trespasses of them will forgive

Matthew 6:15 N-ANP
GRK: ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν οὐδὲ
NAS: will not forgive your transgressions.
KJV: their trespasses, neither
INT: men the trespasses of them neither

Matthew 6:15 N-ANP
GRK: ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν
KJV: forgive your trespasses.
INT: will forgive the trespasses of you

Mark 11:25 N-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν
NAS: forgive you your transgressions.
KJV: you your trespasses.
INT: you the trespasses of you

Mark 11:26 Noun-ANP
GRK: ἀφησεὶ τὰ παραπτώματα ὑμῶν
KJV: forgive your trespasses.
INT: will forgive the trespasses of you

Romans 4:25 N-ANP
GRK: διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ
NAS: over because of our transgressions, and was raised
KJV: for our offences, and was raised again
INT: for the trespasses of us and

Romans 5:15 N-NNS
GRK: ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ
NAS: is not like the transgression. For if
KJV: not as the offence, so also
INT: as the trespass so also [be]

Romans 5:15 N-DNS
GRK: τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ
NAS: For if by the transgression of the one
KJV: For if through the offence of one many
INT: of the one trespass the many

Romans 5:16 N-GNP
GRK: ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα
NAS: [arose] from many transgressions resulting
KJV: many offences unto
INT: [is] of many trespasses to justification

Romans 5:17 N-DNS
GRK: τοῦ ἑνὸς παραπτώματι ὁ θάνατος
NAS: For if by the transgression of the one,
KJV: if by one man's offence death reigned
INT: of the one trespass death

Romans 5:18 N-GNS
GRK: δι' ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας
NAS: one transgression there resulted
KJV: by the offence of one
INT: by one trespass [it was] toward all

Romans 5:20 N-NNS
GRK: πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα οὗ δὲ
NAS: in so that the transgression would increase;
KJV: that the offence might abound.
INT: might abound the transgression where however

Romans 11:11 N-DNS
GRK: τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία
NAS: did they? May it never be! But by their transgression salvation
KJV: [rather] through their fall salvation
INT: in the of them offense salvation [is]

Romans 11:12 N-NNS
GRK: δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος
NAS: if their transgression is riches
KJV: if the fall of them
INT: moreover the trespass of them [is] riches

2 Corinthians 5:19 N-ANP
GRK: αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ
NAS: not counting their trespasses against them, and He has committed
KJV: their trespasses unto them;
INT: to them the trespasses of them and

Galatians 6:1 N-DNS
GRK: ἔν τινι παραπτώματι ὑμεῖς οἱ
NAS: in any trespass, you who are spiritual,
KJV: in a fault, ye which
INT: in some offense you the

Ephesians 1:7 N-GNP
GRK: ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων κατὰ τὸ
NAS: the forgiveness of our trespasses, according
KJV: the forgiveness of sins, according
INT: forgiveness of trespasses according to the

Ephesians 2:1 N-DNP
GRK: νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς
NAS: And you were dead in your trespasses and sins,
KJV: dead in trespasses and
INT: dead in trespasses and the

Ephesians 2:5 N-DNP
GRK: νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ
NAS: when we were dead in our transgressions, made us alive together
KJV: dead in sins, hath quickened us together with
INT: dead in trespasses made alive [us] with

Colossians 2:13 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ
NAS: When you were dead in your transgressions and the uncircumcision
KJV: in your sins and
INT: in the transgressions and in the

Colossians 2:13 N-ANP
GRK: πάντα τὰ παραπτώματα
NAS: us all our transgressions,
KJV: you all trespasses;
INT: all the transgressions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page