πάρεστιν
Englishman's Concordance
πάρεστιν (parestin) — 3 Occurrences

John 7:6 V-PI-3S
GRK: ἐμὸς οὔπω πάρεστιν ὁ δὲ
NAS: is not yet here, but your time
KJV: is not yet come: but your
INT: my not yet is come but

John 11:28 V-PI-3S
GRK: Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ
NAS: The Teacher is here and is calling
KJV: The Master is come, and
INT: The teacher is come and calls

2 Peter 1:9 V-PI-3S
GRK: γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα τυφλός
INT: indeed not are present these things blind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page