παραχρῆμα
Englishman's Concordance
παραχρῆμα (parachrēma) — 18 Occurrences

Matthew 21:19 Adv
GRK: καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ
NAS: be [any] fruit from you. And at once the fig tree
KJV: And presently the fig tree
INT: And dried up immediately the fig tree

Matthew 21:20 Adv
GRK: λέγοντες Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ
NAS: wither [all] at once?
KJV: How soon is the fig tree
INT: saying How immediately is dried up the

Luke 1:64 Adv
GRK: στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ
NAS: And at once his mouth was opened
KJV: mouth was opened immediately, and his
INT: mouth of him immediately and the

Luke 4:39 Adv
GRK: ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα
NAS: and it left her; and she immediately got
KJV: her: and immediately she arose
INT: it left her immediately moreover having arisen

Luke 5:25 Adv
GRK: καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον
KJV: And immediately he rose up before
INT: And immediately having stood up before

Luke 8:44 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ
NAS: of His cloak, and immediately her hemorrhage
KJV: garment: and immediately her issue
INT: of him and immediately stopped the

Luke 8:47 Adv
GRK: ὡς ἰάθη παραχρῆμα
NAS: Him, and how she had been immediately healed.
KJV: how she was healed immediately.
INT: how she was healed immediately

Luke 8:55 Adv
GRK: καὶ ἀνέστη παραχρῆμα καὶ διέταξεν
NAS: and she got up immediately; and He gave orders
KJV: she arose straightway: and
INT: and she arose immediately and he directed [that]

Luke 13:13 Adv
GRK: χεῖρας καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ
NAS: His hands on her; and immediately she was made erect again
KJV: and immediately she was made straight,
INT: hands and immediately she was made straight and

Luke 18:43 Adv
GRK: καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν καὶ
NAS: Immediately he regained his sight
KJV: And immediately he received his sight,
INT: And immediately he received sight and

Luke 19:11 Adv
GRK: αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ
NAS: was going to appear immediately.
KJV: of God should immediately appear.
INT: they that immediately was about the

Luke 22:60 Adv
GRK: λέγεις καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος
NAS: you are talking about. Immediately, while he was still
KJV: And immediately, while he
INT: you say And immediately while he was speaking

Acts 3:7 Adv
GRK: ἤγειρεν αὐτόν παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν
NAS: he raised him up; and immediately his feet
KJV: and immediately his
INT: he raised up him immediately moreover were strengthened

Acts 5:10 Adv
GRK: ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς
NAS: And immediately she fell at his feet
KJV: Then fell she down straightway at his
INT: she fell down moreover immediately at the

Acts 12:23 Adv
GRK: παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν
NAS: And immediately an angel of the Lord
KJV: And immediately the angel of the Lord
INT: immediately moreover struck

Acts 13:11 Adv
GRK: ἄχρι καιροῦ παραχρῆμα τε ἔπεσεν
NAS: for a time. And immediately a mist
KJV: And immediately there fell
INT: until a season immediately moreover fell

Acts 16:26 Adv
GRK: ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι
NAS: were shaken; and immediately all
KJV: and immediately all
INT: were opened and immediately the doors

Acts 16:33 Adv
GRK: αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα
NAS: their wounds, and immediately he was baptized,
KJV: all his, straightway.
INT: of him all immediately

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page