περισσεύω
Englishman's Concordance
περισσεύω (perisseuō) — 1 Occurrence

Philippians 4:18 V-PIA-1S
GRK: πάντα καὶ περισσεύω πεπλήρωμαι δεξάμενος
NAS: in full and have an abundance; I am amply supplied,
KJV: and abound: I am full,
INT: all things and abound I am full having received

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page