περισσεύειν
Englishman's Concordance
περισσεύειν (perisseuein) — 5 Occurrences

Luke 12:15 V-PNA
GRK: ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ
NAS: one has an abundance does his life
KJV: in the abundance of
INT: in the abundance to anyone the

Romans 15:13 V-PNA
GRK: εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν
NAS: so that you will abound in hope
KJV: that ye may abound in hope,
INT: for to abound you in

Philippians 4:12 V-PNA
GRK: οἶδα καὶ περισσεύειν ἐν παντὶ
NAS: know how to live in prosperity;
KJV: I know how to abound: every where
INT: I know also [how] to abound In everything

Philippians 4:12 V-PNA
GRK: πεινᾷν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι
NAS: to live in prosperity; in any
KJV: both to abound and
INT: to hunger and to abound and to be deficient

1 Thessalonians 4:10 V-PNA
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί περισσεύειν μᾶλλον
NAS: you, brethren, to excel still more,
KJV: brethren, that ye increase more and more;
INT: you brothers to abound more and more

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page