προσηνέχθη
Englishman's Concordance
προσηνέχθη (prosēnechthē) — 3 Occurrences

Matthew 12:22 V-AIA-3P
GRK: Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος
NAS: and mute was brought to Jesus, and He healed
KJV: Then was brought unto him
INT: Then was brought to him one possessed by a demon

Matthew 18:24 V-AIP
GRK: αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη εἷς αὐτῷ
INT: he to settle was brought one to him

Acts 21:26 V-AIP-3S
GRK: ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς
NAS: the sacrifice was offered for each
KJV: an offering should be offered for
INT: until that was offered for one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4374
47 Occurrences


προσηνέχθη — 3 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
προσήνεγκαν — 7 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσήνεγκεν — 4 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.
προσενέγκῃ — 1 Occ.
προσένεγκον — 1 Occ.
προσέφερεν — 1 Occ.
προσέφερον — 3 Occ.
πρόσφερε — 1 Occ.
προσφέρῃ — 2 Occ.
προσφέρῃς — 1 Occ.
προσφέρει — 1 Occ.
προσφέρειν — 3 Occ.
προσφέρεται — 1 Occ.
προσφέρων — 1 Occ.
προσφερόμεναι — 1 Occ.
προσφέρονται — 2 Occ.
προσφέροντες — 1 Occ.
προσφερόντων — 1 Occ.
προσφέρουσιν — 1 Occ.
Additional Entries
προστεθῆναι — 1 Occ.
προστεθήσεται — 3 Occ.
προσθεῖναι — 2 Occ.
προσθεὶς — 1 Occ.
Πρόσθες — 1 Occ.
προσδραμὼν — 2 Occ.
προστρέχοντες — 1 Occ.
προσφάγιον — 1 Occ.
πρόσφατον — 1 Occ.
προσφάτως — 1 Occ.
προσηνέχθησαν — 1 Occ.
προσήνεγκα — 1 Occ.
προσήνεγκαν — 7 Occ.
Προσηνέγκατέ — 2 Occ.
προσήνεγκεν — 4 Occ.
προσενήνοχεν — 1 Occ.
προσενεχθεὶς — 1 Occ.
προσενέγκαι — 1 Occ.
προσενέγκας — 2 Occ.
προσένεγκε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page