προστεθῆναι
Englishman's Concordance
προστεθῆναι (prostethēnai) — 1 Occurrence

Hebrews 12:19 V-ANP
GRK: παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον
NAS: begged that no further word be spoken
KJV: should not be spoken to them any more:
INT: excused themselves [asking] not to be addressed to them [the] word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page