προσέταξεν
Englishman's Concordance
προσέταξεν (prosetaxen) — 5 Occurrences

Matthew 1:24 V-AIA-3S
GRK: ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ
NAS: of the Lord commanded him, and took
KJV: of the Lord had bidden him,
INT: did as had commanded him the

Matthew 8:4 V-AIA-3S
GRK: δῶρον ὃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς
NAS: that Moses commanded, as a testimony
KJV: that Moses commanded, for a testimony
INT: gift which commanded Moses for

Mark 1:44 V-AIA-3S
GRK: σου ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς
NAS: Moses commanded, as a testimony
KJV: which Moses commanded, for
INT: of you what commanded Moses for

Luke 5:14 V-AIA-3S
GRK: σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς εἰς
NAS: as Moses commanded, as a testimony
KJV: Moses commanded, for
INT: of you as commanded Moses for

Acts 10:48 V-AIA-3S
GRK: προσέταξεν δὲ αὐτοὺς
NAS: And he ordered them to be baptized
KJV: And he commanded them to be baptized
INT: he commanded moreover them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page