προσετέθησαν
Englishman's Concordance
προσετέθησαν (prosetethēsan) — 1 Occurrence

Acts 2:41 V-AIP-3P
GRK: ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ
NAS: and that day there were added about
KJV: day there were added [unto them] about
INT: were baptized and were added on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page