προσετίθει
Englishman's Concordance
προσετίθει (prosetithei) — 1 Occurrence

Acts 2:47 V-IIA-3S
GRK: δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σωζομένους
NAS: And the Lord was adding to their number
KJV: And the Lord added to the church daily
INT: moreover [the] Lord added those who were being saved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page