σεαυτῷ
Englishman's Concordance
σεαυτῷ (seautō) — 5 Occurrences

John 17:5 PPro-DM2S
GRK: πάτερ παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ
NAS: Me together with Yourself, with the glory
KJV: with thine own self with the glory
INT: Father with yourself with the glory

Acts 9:34 PPro-DM2S
GRK: καὶ στρῶσον σεαυτῷ καὶ εὐθέως
KJV: and make thy bed. And
INT: and make the bed for yourself And immediately

Acts 16:28 PPro-DM2S
GRK: Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ κακόν ἅπαντες
NAS: not harm yourself, for we are all
KJV: saying, Do thyself no harm:
INT: not do to yourself injury all

Romans 2:5 PPro-DM2S
GRK: καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν
NAS: up wrath for yourself in the day
KJV: treasurest up unto thyself wrath
INT: heart treasure up to yourself wrath in

1 Timothy 4:16 PPro-DM2S
GRK: ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ
NAS: Pay close attention to yourself and to your teaching;
KJV: Take heed unto thyself, and
INT: Give heed to yourself and to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page