σεσαρωμένον
Englishman's Concordance
σεσαρωμένον (sesarōmenon) — 2 Occurrences

Matthew 12:44 V-RPM/P-AMS
GRK: σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον
NAS: [it] unoccupied, swept, and put in order.
KJV: [it] empty, swept, and
INT: unoccupied and swept and put in order

Luke 11:25 V-RPM/P-AMS
GRK: εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον
NAS: it finds it swept and put in order.
KJV: he findeth [it] swept and
INT: it finds [it] empty swept and adorned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page