σαρκὸς
Englishman's Concordance
σαρκὸς (sarkos) — 38 Occurrences

John 1:13 N-GFS
GRK: ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ
NAS: of the will of the flesh nor
KJV: of the will of the flesh, nor of
INT: of will of flesh nor of

John 3:6 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν
NAS: That which is born of the flesh is flesh,
KJV: of the flesh is
INT: of the flesh flesh is

John 17:2 N-GFS
GRK: ἐξουσίαν πάσης σαρκός ἵνα πᾶν
NAS: over all flesh, that to all
KJV: over all flesh, that
INT: authority over all flesh that [of] all

Romans 6:19 N-GFS
GRK: ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ
NAS: of the weakness of your flesh. For just
KJV: of the infirmity of your flesh: for as
INT: weakness of the flesh of you for as

Romans 8:3 N-GFS
GRK: διὰ τῆς σαρκός ὁ θεὸς
NAS: as it was through the flesh, God
KJV: through the flesh, God
INT: through the flesh God

Romans 8:3 N-GFS
GRK: ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ
NAS: of sinful flesh and [as an offering] for sin,
KJV: the likeness of sinful flesh, and for
INT: in likeness of flesh of sin and

Romans 8:5 N-GFS
GRK: τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν οἱ
NAS: set their minds on the things of the flesh, but those
KJV: the things of the flesh; but
INT: the things of the flesh mind those who

Romans 8:6 N-GFS
GRK: φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος τὸ
NAS: set on the flesh is death,
KJV: For to be carnally minded [is] death;
INT: mind of the flesh [is] death

Romans 8:7 N-GFS
GRK: φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς
NAS: the mind set on the flesh is hostile
KJV: Because the carnal mind [is] enmity
INT: mind of the flesh [is] hostility toward

Romans 9:8 N-GFS
GRK: τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα
NAS: That is, it is not the children of the flesh who
KJV: They which are the children of the flesh, these
INT: children of the flesh these [are] children

Romans 13:14 N-GFS
GRK: καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ
NAS: provision for the flesh in regard
KJV: for the flesh, to [fulfil] the lusts
INT: and of the flesh foresight not

1 Corinthians 5:5 N-GFS
GRK: ὄλεθρον τῆς σαρκός ἵνα τὸ
NAS: for the destruction of his flesh, so
KJV: the destruction of the flesh, that
INT: destruction of the flesh that the

2 Corinthians 7:1 N-GFS
GRK: παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος
NAS: defilement of flesh and spirit,
KJV: filthiness of the flesh and
INT: every defilement of flesh and spirit

Galatians 4:13 N-GFS
GRK: ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν
NAS: that it was because of a bodily illness
KJV: infirmity of the flesh I preached the gospel
INT: weakness of the flesh I proclaimed the gospel to you

Galatians 5:16 N-GFS
GRK: καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ
NAS: out the desire of the flesh.
KJV: fulfil the lust of the flesh.
INT: and desire flesh no not

Galatians 5:17 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς σαρκός ταῦτα γὰρ
NAS: against the flesh; for these
KJV: against the flesh: and
INT: against the flesh these things indeed

Galatians 5:19 N-GFS
GRK: ἔργα τῆς σαρκός ἅτινά ἐστιν
NAS: the deeds of the flesh are evident,
KJV: the works of the flesh are
INT: works of the flesh which are

Galatians 6:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν
NAS: flesh will from the flesh reap
KJV: shall of the flesh reap corruption;
INT: for the flesh will reap decay

Ephesians 2:3 N-GFS
GRK: ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες
NAS: in the lusts of our flesh, indulging
KJV: of our flesh, fulfilling
INT: desires of the flesh our doing

Ephesians 2:3 N-GFS
GRK: θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν
NAS: the desires of the flesh and of the mind,
KJV: the desires of the flesh and
INT: things willed of the flesh and of the

Ephesians 5:30 Noun-GFS
GRK: ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί
KJV: of his flesh, and of
INT: of the flesh of him and

Colossians 1:22 N-GFS
GRK: σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ
NAS: reconciled you in His fleshly body
KJV: the body of his flesh through death,
INT: body of the flesh of him through

Colossians 2:11 N-GFS
GRK: σώματος τῆς σαρκός ἐν τῇ
NAS: of the body of the flesh by the circumcision
KJV: of the sins of the flesh by
INT: body of the flesh in the

Colossians 2:13 N-GFS
GRK: ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν συνεζωοποίησεν
NAS: and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together
KJV: of your flesh, hath he quickened together
INT: uncircumcision of the flesh of you he made alive together

Colossians 2:18 N-GFS
GRK: νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
NAS: without cause by his fleshly mind,
KJV: by his fleshly mind,
INT: mind of the flesh of him

Colossians 2:23 N-GFS
GRK: πλησμονὴν τῆς σαρκός
NAS: value against fleshly indulgence.
KJV: to the satisfying of the flesh.
INT: satisfaction of the flesh

Hebrews 2:14 N-GFS
GRK: αἵματος καὶ σαρκός καὶ αὐτὸς
NAS: share in flesh and blood,
KJV: are partakers of flesh and
INT: of blood and of flesh also he

Hebrews 5:7 N-GFS
GRK: ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις
NAS: In the days of His flesh, He offered
KJV: of his flesh, when he had offered up
INT: days of the flesh of him prayers

Hebrews 9:10 N-GFS
GRK: βαπτισμοῖς δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ
NAS: regulations for the body imposed
KJV: and carnal ordinances,
INT: washings ordinances of flesh until [the] time

Hebrews 9:13 N-GFS
GRK: τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα
NAS: for the cleansing of the flesh,
KJV: to the purifying of the flesh:
INT: the of the flesh purification

Hebrews 10:20 N-GFS
GRK: ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
NAS: the veil, that is, His flesh,
KJV: that is to say, his flesh;
INT: is the flesh of him

Hebrews 12:9 N-GFS
GRK: μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας
NAS: we had earthly fathers
KJV: of our flesh which corrected
INT: indeed flesh of us fathers

1 Peter 3:21 N-GFS
GRK: βάπτισμα οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου
NAS: of dirt from the flesh, but an appeal
KJV: of the filth of the flesh, but
INT: [the] baptism not of flesh a putting away of [the] filth

2 Peter 2:10 N-GFS
GRK: τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ
NAS: who indulge the flesh in [its] corrupt
KJV: after the flesh in
INT: those who after [the] flesh in [the] lust

2 Peter 2:18 N-GFS
GRK: ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς
NAS: they entice by fleshly desires,
KJV: the lusts of the flesh, [through much] wantonness,
INT: with [the] desires of [the] flesh to sensuality those who

1 John 2:16 N-GFS
GRK: ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ
NAS: the lust of the flesh and the lust
KJV: the lust of the flesh, and
INT: desire of the flesh and the

Jude 1:7 N-GFS
GRK: ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται
NAS: strange flesh, are exhibited
KJV: strange flesh, are set forth for
INT: having gone after flesh other are set forth as

Jude 1:23 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα
NAS: the garment polluted by the flesh.
KJV: spotted by the flesh.
INT: by the flesh spotted clothing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page