Σατανᾶ
Englishman's Concordance
Σατανᾶ (Satana) — 15 Occurrences

Matthew 4:10 N-VMS
GRK: Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται γάρ
NAS: to him, Go, Satan! For it is written,
KJV: Get thee hence, Satan: for
INT: Jesus Get you away Satan it has been written indeed

Matthew 16:23 N-VMS
GRK: ὀπίσω μου Σατανᾶ σκάνδαλον εἶ
NAS: behind Me, Satan! You are a stumbling block
KJV: behind me, Satan: thou art
INT: behind me Satan a stumbling block you are

Mark 1:13 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ ἦν
NAS: being tempted by Satan; and He was with the wild beasts,
KJV: tempted of Satan; and was
INT: by Satan and was

Mark 8:33 N-VMS
GRK: ὀπίσω μου Σατανᾶ ὅτι οὐ
NAS: behind Me, Satan; for you are not setting your mind
KJV: behind me, Satan: for thou savourest
INT: behind me Satan for not

Acts 26:18 N-GMS
GRK: ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν
NAS: and from the dominion of Satan to God,
KJV: [from] the power of Satan unto
INT: power of Satan to

1 Corinthians 5:5 N-DMS
GRK: τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον
NAS: such a one to Satan for the destruction
KJV: such an one unto Satan for
INT: such a one to Satan for destruction

2 Corinthians 2:11 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ οὐ γὰρ
NAS: advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant
INT: by Satan not indeed

2 Corinthians 12:7 N-GMS
GRK: σαρκί ἄγγελος Σατανᾶ ἵνα με
NAS: a messenger of Satan to torment
INT: flesh a messenger of Satan that me

2 Thessalonians 2:9 N-GMS
GRK: ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ
NAS: with the activity of Satan, with all
KJV: after the working of Satan with all
INT: [the] working of Satan in every

1 Timothy 1:20 N-DMS
GRK: παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν
NAS: I have handed over to Satan, so
KJV: I have delivered unto Satan, that
INT: I handed over to Satan that they might be disciplined

1 Timothy 5:15 N-GMS
GRK: ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ
NAS: turned aside to follow Satan.
KJV: turned aside after Satan.
INT: after Satan

Revelation 2:9 N-GMS
GRK: συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ
NAS: and are not, but are a synagogue of Satan.
KJV: but [are] the synagogue of Satan.
INT: a synagogue of Satan

Revelation 2:13 N-GMS
GRK: θρόνος τοῦ Σατανᾶ καὶ κρατεῖς
NAS: where Satan's throne
KJV: [even] where Satan's seat
INT: throne of Satan [is] and you hold fast

Revelation 2:24 N-GMS
GRK: βαθέα τοῦ Σατανᾶ ὡς λέγουσιν
NAS: the deep things of Satan, as they call
KJV: the depths of Satan, as
INT: depths of Satan as they say

Revelation 3:9 N-GMS
GRK: συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ τῶν λεγόντων
NAS: [those] of the synagogue of Satan, who say
KJV: the synagogue of Satan, which
INT: synagogue of Satan those that declare

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page