σκεύη
Englishman's Concordance
σκεύη (skeuē) — 8 Occurrences

Matthew 12:29 N-ANP
GRK: καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι
NAS: and carry off his property, unless
KJV: spoil his goods, except he first
INT: and the goods of him to plunder

Mark 3:27 N-ANP
GRK: εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι
NAS: and plunder his property unless
KJV: and spoil his goods, except he will
INT: having entered the goods of him to plunder

Luke 17:31 N-NNP
GRK: καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν
NAS: and whose goods are in the house
KJV: and his stuff in the house,
INT: and the goods of him in

Romans 9:22 N-ANP
GRK: πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα
NAS: patience vessels of wrath
KJV: longsuffering the vessels of wrath
INT: much patience vessels of wrath fitted

Romans 9:23 N-ANP
GRK: αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους ἃ
NAS: of His glory upon vessels of mercy,
KJV: glory on the vessels of mercy, which
INT: of him upon vessels of mercy which

2 Timothy 2:20 N-NNP
GRK: ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ
NAS: and silver vessels, but also
KJV: not only vessels of gold and
INT: there are only vessels golden and

Hebrews 9:21 N-ANP
GRK: πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας
NAS: and all the vessels of the ministry
KJV: and all the vessels of the ministry.
INT: all the vessels of the ministry

Revelation 2:27 N-NNP
GRK: ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ
NAS: OF IRON, AS THE VESSELS OF THE POTTER
KJV: as the vessels of a potter
INT: as the vessels [of] the potter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page