σκεῦος
Englishman's Concordance
σκεῦος (skeuos) — 12 Occurrences

Mark 11:16 N-ANS
GRK: τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ
NAS: to carry merchandise through
KJV: should carry [any] vessel through
INT: anyone should carry a vessel through the

John 19:29 N-NNS
GRK: σκεῦος ἔκειτο ὄξους
NAS: A jar full of sour
KJV: there was set a vessel full
INT: A vessel was set of vinegar

Acts 9:15 N-NNS
GRK: Πορεύου ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν
NAS: for he is a chosen instrument of Mine,
KJV: is a chosen vessel unto me, to bear
INT: Go for a vessel of choice is

Acts 10:11 N-ANS
GRK: καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς
NAS: opened up, and an object like
KJV: and a certain vessel descending unto
INT: and descending a vessel certain as

Acts 10:16 N-NNS
GRK: ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν
NAS: and immediately the object was taken
KJV: and the vessel was received up
INT: was taken up the vessel into

Acts 11:5 N-NNS
GRK: ὅραμα καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς
NAS: a vision, an object coming down
KJV: A certain vessel descend,
INT: a vision descending a vessel certain like

Acts 27:17 N-ANS
GRK: χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο
NAS: they let down the sea anchor and in this way
KJV: strake sail, and so
INT: having lowered the gear thus they were driven along

Romans 9:21 N-ANS
GRK: εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ δὲ
NAS: one vessel for honorable use
KJV: to make one vessel unto honour,
INT: unto honor vessel one moreover

1 Thessalonians 4:4 N-ANS
GRK: τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν
NAS: his own vessel in sanctification
KJV: his vessel in
INT: the of himself vessel to possess in

2 Timothy 2:21 N-NNS
GRK: τούτων ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν
NAS: from these [things], he will be a vessel for honor,
KJV: he shall be a vessel unto
INT: these he will be a vessel to honor

Revelation 18:12 N-ANS
GRK: καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ
NAS: and every article of ivory
KJV: and all manner vessels of ivory, and
INT: and every article of ivory and

Revelation 18:12 N-ANS
GRK: καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου
NAS: and every article [made] from very costly
KJV: all manner vessels of
INT: and every article of wood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page