σταυρὸν
Englishman's Concordance
σταυρὸν (stauron) — 10 Occurrences

Matthew 10:38 N-AMS
GRK: λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: does not take his cross and follow
KJV: not his cross, and followeth
INT: takes the cross of him and

Matthew 16:24 N-AMS
GRK: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and take up his cross and follow
KJV: take up his cross, and follow
INT: let him take up the cross of him and

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
NAS: to bear His cross.
KJV: bear his cross.
INT: he might carry the cross of him

Mark 8:34 N-AMS
GRK: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and take up his cross and follow
KJV: take up his cross, and follow
INT: let him take up the cross of him and

Mark 15:21 N-AMS
GRK: ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
NAS: and Rufus), to bear His cross.
KJV: bear his cross.
INT: he might carry the cross of him

Luke 9:23 N-AMS
GRK: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ'
NAS: and take up his cross daily
KJV: take up his cross daily, and
INT: let him take up the cross of him every

Luke 14:27 N-AMS
GRK: βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ
NAS: his own cross and come
KJV: bear his cross, and come
INT: carries the cross of themselves and

Luke 23:26 N-AMS
GRK: αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν
NAS: and placed on him the cross to carry
KJV: they laid the cross, that he might bear
INT: him the cross to carry [it] behind

John 19:17 N-AMS
GRK: ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς
NAS: His own cross, to the place called
KJV: he bearing his cross went forth into
INT: [his] own cross he went out to

Hebrews 12:2 N-AMS
GRK: χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας
NAS: Him endured the cross, despising
KJV: endured the cross, despising
INT: joy endured [the] cross [the] shame having despised

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page