ἐσταύρωσαν
Englishman's Concordance
ἐσταύρωσαν (estaurōsan) — 7 Occurrences

Mark 15:25 V-AIA-3P
GRK: τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
NAS: hour when they crucified Him.
KJV: hour, and they crucified him.
INT: third and they crucified him

Luke 23:33 V-AIA-3P
GRK: Κρανίον ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ
NAS: there they crucified Him and the criminals,
KJV: Calvary, there they crucified him, and
INT: The Skull there they crucified him and

Luke 24:20 V-AIA-3P
GRK: θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν
NAS: of death, and crucified Him.
KJV: to death, and have crucified him.
INT: of death and crucified him

John 19:18 V-AIA-3P
GRK: ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ'
NAS: There they crucified Him, and with Him two
KJV: Where they crucified him, and
INT: where him they crucified and with

John 19:23 V-AIA-3P
GRK: στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: when they had crucified Jesus,
KJV: when they had crucified Jesus,
INT: soldiers when they crucified Jesus

1 Corinthians 2:8 V-AIA-3P
GRK: τῆς δόξης ἐσταύρωσαν
NAS: they had understood it they would not have crucified the Lord
KJV: not have crucified the Lord
INT: of glory they would have crucified

Galatians 5:24 V-AIA-3P
GRK: τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς
NAS: Jesus have crucified the flesh
KJV: Christ's have crucified the flesh
INT: the flesh crucified with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page