ἐσταυρωμένον
Englishman's Concordance
ἐσταυρωμένον (estaurōmenon) — 4 Occurrences

Matthew 28:5 V-RPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε
NAS: for Jesus who has been crucified.
KJV: Jesus, which was crucified.
INT: Jesus who has been crucified you seek

Mark 16:6 V-RPM/P-AMS
GRK: Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ
NAS: the Nazarene, who has been crucified. He has risen;
KJV: which was crucified: he is risen;
INT: Nazarene who has been crucified He is risen not

1 Corinthians 1:23 V-RPM/P-AMS
GRK: κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μὲν
NAS: Christ crucified, to Jews
KJV: Christ crucified, unto the Jews
INT: preach Christ crucified to Jews indeed

1 Corinthians 2:2 V-RPM/P-AMS
GRK: καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον
NAS: Jesus Christ, and Him crucified.
KJV: and him crucified.
INT: and him crucified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page