Σταύρωσον
Englishman's Concordance
Σταύρωσον (Staurōson) — 5 Occurrences

Mark 15:13 V-AMA-2S
GRK: πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: They shouted back, Crucify Him!
KJV: they cried out again, Crucify him.
INT: back they cried out Crucify him

Mark 15:14 V-AMA-2S
GRK: περισσῶς ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν
NAS: all the more, Crucify Him!
KJV: the more exceedingly, Crucify him.
INT: much more cried out Crucify him

John 19:6 V-AMA-2S
GRK: ἐκραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον λέγει
NAS: out saying, Crucify, crucify!
KJV: saying, Crucify [him], crucify
INT: they cried out saying Crucify crucify Says

John 19:6 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Σταύρωσον σταύρωσον λέγει αὐτοῖς
NAS: Crucify, crucify! Pilate
KJV: Crucify [him], crucify [him]. Pilate
INT: saying Crucify crucify Says to them

John 19:15 V-AMA-2S
GRK: Ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν λέγει
NAS: with [Him], away with [Him], crucify Him! Pilate
KJV: [him], away with [him], crucify him.
INT: Away away crucify him Says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page