1057. Γαλιλαῖος (Galilaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1057. Γαλιλαῖος (Galilaios) — 11 Occurrences

Matthew 26:69 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου
NAS: were with Jesus the Galilean.
KJV: with Jesus of Galilee.
INT: Jesus the Galilean

Mark 14:70 N-NMS
GRK: καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ
NAS: Surely you are [one] of them, for you are a Galilean too.
KJV: for thou art a Galilaean, and thy
INT: also indeed a Galilean you are and

Luke 13:1 N-GMP
GRK: περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ
NAS: to Him about the Galileans whose
KJV: him of the Galilaeans, whose blood
INT: about the Galileans of whom the

Luke 13:2 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ
NAS: that these Galileans were [greater] sinners
KJV: that these Galilaeans were sinners
INT: that Galileans these sinners

Luke 13:2 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο ὅτι
NAS: all [other] Galileans because
KJV: all the Galilaeans, because
INT: all the Galileans were because

Luke 22:59 N-NMS
GRK: καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν
NAS: also was with Him, for he is a Galilean too.
KJV: for he is a Galilaean.
INT: also indeed a Galilean he is

Luke 23:6 N-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν
NAS: whether the man was a Galilean.
KJV: the man were a Galilaean.
INT: the man a Galilean is

John 4:45 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες
NAS: to Galilee, the Galileans received
KJV: Galilee, the Galilaeans received
INT: him the Galileans all things having seen all things

Acts 1:11 N-VMP
GRK: εἶπαν Ἄνδρες Γαλιλαῖοι τί ἑστήκατε
NAS: Men of Galilee, why
KJV: said, Ye men of Galilee, why stand ye
INT: said Men Galileans why do you stand

Acts 2:7 N-NMP
GRK: οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι
NAS: these who are speaking Galileans?
KJV: which speak Galilaeans?
INT: who are speaking Galileans

Acts 5:37 N-NMS
GRK: Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς
NAS: Judas of Galilee rose
KJV: rose up Judas of Galilee in the days
INT: Judas the Galilean in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page