1150. δαμάζω (damazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1150. δαμάζω (damazó) — 4 Occurrences

Mark 5:4 V-ANA
GRK: ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι
NAS: was strong enough to subdue him.
KJV: neither could any [man] tame him.
INT: was able him to subdue

James 3:7 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ δεδάμασται
NAS: and creatures of the sea, is tamed and has been tamed
KJV: of things in the sea, is tamed, and
INT: and things of the sea is subdued and has been subdued

James 3:7 V-RIM/P-3S
GRK: δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει
NAS: is tamed and has been tamed by the human
KJV: and hath been tamed of mankind:
INT: is subdued and has been subdued by the species

James 3:8 V-ANA
GRK: γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων
NAS: can tame the tongue;
KJV: no man tame; [it is] an unruly evil,
INT: [the] tongue no one to subdue is able of men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page