Δαμασκῷ
Englishman's Concordance
Δαμασκῷ (Damaskō) — 8 Occurrences

Acts 9:3 N-DFS
GRK: ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ ἐξαίφνης τε
NAS: that he was approaching Damascus, and suddenly
KJV: he came near Damascus: and suddenly
INT: drew near to Damascus suddenly also

Acts 9:10 N-DFS
GRK: μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας
NAS: there was a disciple at Damascus named
KJV: disciple at Damascus, named Ananias;
INT: disciple in Damascus by name Ananias

Acts 9:19 N-DFS
GRK: τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας
NAS: he was with the disciples who were at Damascus,
KJV: the disciples which were at Damascus.
INT: the in Damascus [the] disciples days

Acts 9:22 N-DFS
GRK: κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ συμβιβάζων ὅτι
NAS: who lived at Damascus by proving
KJV: dwelt at Damascus, proving that
INT: dwelt in Damascus proving that

Acts 9:27 N-DFS
GRK: πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν
NAS: to him, and how at Damascus he had spoken out boldly
KJV: at Damascus in
INT: how in Damascus he spoke bodly in

Acts 22:6 N-DFS
GRK: ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν
NAS: approaching Damascus about
KJV: was come nigh unto Damascus about
INT: drawing near to Damascus about noon

Acts 26:20 N-DFS
GRK: τοῖς ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε
NAS: to those of Damascus first,
KJV: unto them of Damascus, and
INT: to those in Damascus first both

2 Corinthians 11:32 N-DFS
GRK: ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης
NAS: In Damascus the ethnarch under Aretas
KJV: In Damascus the governor under Aretas
INT: In Damascus the governor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page