Δαμασκὸν
Englishman's Concordance
Δαμασκὸν (Damaskon) — 7 Occurrences

Acts 9:2 N-AFS
GRK: ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς
NAS: from him to the synagogues at Damascus, so
KJV: letters to Damascus to the synagogues,
INT: letters to Damascus to the

Acts 9:8 N-AFS
GRK: εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν
NAS: they brought him into Damascus.
KJV: and brought [him] into Damascus.
INT: they brought [him] to Damascus

Acts 22:5 N-AFS
GRK: ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων
NAS: and started off for Damascus in order to bring
KJV: to Damascus, to bring
INT: brothers to Damascus I went to bring

Acts 22:10 N-AFS
GRK: πορεύου εἰς Δαμασκόν κἀκεῖ σοι
NAS: up and go on into Damascus, and there
KJV: into Damascus; and there
INT: go to Damascus and there you

Acts 22:11 N-AFS
GRK: ἦλθον εἰς Δαμασκόν
NAS: who were with me and came into Damascus.
KJV: I came into Damascus.
INT: I came to Damascus

Acts 26:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας
NAS: engaged as I was journeying to Damascus with the authority
KJV: as I went to Damascus with authority
INT: to Damascus with authority

Galatians 1:17 N-AFS
GRK: ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν
NAS: and returned once more to Damascus.
KJV: again unto Damascus.
INT: returned to Damascus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page