Acts 9:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1453 [e]ἠγέρθη
ēgerthē
Rose upV-AIP-3S
1161 [e]δὲ
de
thenConj
4569 [e]Σαῦλος
Saulos
SaulN-NMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1093 [e]γῆς,
gēs
ground;N-GFS
455 [e]ἀνεῳγμένων
aneōgmenōn
having been openedV-RPM/P-GMP
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3788 [e]ὀφθαλμῶν
ophthalmōn
eyesN-GMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothingAdj-ANS
991 [e]ἔβλεπεν·
eblepen
he could see.V-IIA-3S
5496 [e]χειραγωγοῦντες
cheiragōgountes
Leading by the handV-PPA-NMP
1161 [e]δὲ
de
thenConj
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
1521 [e]εἰσήγαγον
eisēgagon
they brought [him]V-AIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
1154 [e]Δαμασκόν.
Damaskon
Damascus.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Nestle 1904
ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς· ἀνεῳγμένων τε τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδένα ἔβλεπεν, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων τε τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδένα ἔβλεπε· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἠνοιγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς· ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, οὐδένα ἔβλεπε, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἠγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδένα ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν

Acts 9:8 Hebrew Bible
ויקם שאול מן הארץ ובפתחו את עיניו לא ראה איש ויחזיקו בידו ויוליכהו לדמשק׃

Acts 9:8 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܡ ܫܐܘܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܟܕ ܥܝܢܘܗܝ ܦܬܝܚܢ ܗܘܝ ܘܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܒܐܝܕܘܗܝ ܐܥܠܘܗܝ ܠܕܪܡܤܘܩ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing; and leading him by the hand, they brought him into Damascus.

King James Bible
And Saul arose from the earth; and when his eyes were opened, he saw no man: but they led him by the hand, and brought him into Damascus.

Holman Christian Standard Bible
Then Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing. So they took him by the hand and led him into Damascus.
Treasury of Scripture Knowledge

he saw.

Acts 9:18 And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and …

Acts 13:11 And now, behold, the hand of the Lord is on you, and you shall be …

Acts 22:11 And when I could not see for the glory of that light, being led by …

Genesis 19:11 And they smote the men that were at the door of the house with blindness, …

Exodus 4:11 And the LORD said to him, Who has made man's mouth? or who makes …

2 Kings 6:17-20 And Elisha prayed, and said, LORD, I pray you, open his eyes, that …

Links
Acts 9:8Acts 9:8 NIVActs 9:8 NLTActs 9:8 ESVActs 9:8 NASBActs 9:8 KJVActs 9:8 Bible AppsActs 9:8 Biblia ParalelaActs 9:8 Chinese BibleActs 9:8 French BibleActs 9:8 German BibleBible Hub
Acts 9:7
Top of Page
Top of Page