4569. Σαῦλος (Saulos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4569. Σαῦλος (Saulos) — 15 Occurrences

Acts 7:58 N-GMS
GRK: νεανίου καλουμένου Σαύλου
NAS: of a young man named Saul.
KJV: feet, whose name was Saul.
INT: of a young man called Saul

Acts 8:1 N-NMS
GRK: Σαῦλος δὲ ἦν
NAS: Saul was in hearty agreement
KJV: And Saul was consenting
INT: Saul moreover was

Acts 8:3 N-NMS
GRK: Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο
NAS: But Saul [began] ravaging the church,
KJV: As for Saul, he made havock
INT: Saul however was destroying

Acts 9:1 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων
NAS: Now Saul, still breathing
KJV: And Saul, yet breathing out
INT: but Saul still breathing out

Acts 9:8 N-NMS
GRK: ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς
NAS: Saul got up from the ground,
KJV: And Saul arose from
INT: rose up moreover Saul from the

Acts 9:11 N-AMS
GRK: οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα
NAS: named Saul, for he is praying,
KJV: for [one] called Saul, of Tarsus:
INT: [the] house of Judas Saul by name of Tarsus

Acts 9:22 N-NMS
GRK: Σαῦλος δὲ μᾶλλον
NAS: But Saul kept increasing in strength
KJV: But Saul increased the more
INT: Saul however more

Acts 9:24 N-DMS
GRK: δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ
NAS: became known to Saul. They were also
KJV: was known of Saul. And
INT: however to Saul the plot

Acts 11:25 N-AMS
GRK: Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον
NAS: for Tarsus to look for Saul;
KJV: Tarsus, for to seek Saul:
INT: Tarsus to seek Saul

Acts 11:30 N-GMS
GRK: Βαρνάβα καὶ Σαύλου
NAS: of Barnabas and Saul to the elders.
KJV: of Barnabas and Saul.
INT: of Barnabas and Saul

Acts 12:25 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς
NAS: And Barnabas and Saul returned
KJV: Barnabas and Saul returned from
INT: moreover and Saul returned from

Acts 13:1 N-NMS
GRK: σύντροφος καὶ Σαῦλος
NAS: up with Herod the tetrarch, and Saul.
KJV: the tetrarch, and Saul.
INT: brought up with and Saul

Acts 13:2 N-AMS
GRK: Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ
NAS: for Me Barnabas and Saul for the work
KJV: Barnabas and Saul for the work
INT: Barnabas and Saul for the

Acts 13:7 N-AMS
GRK: Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι
NAS: Barnabas and Saul and sought
KJV: and Saul, and desired
INT: Barnabas and Saul desired to hear

Acts 13:9 N-NMS
GRK: Σαῦλος δέ ὁ
NAS: But Saul, who was also
KJV: Then Saul, (who also
INT: Saul moreover who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page