4570. σβέννυμι (sbennumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4570. σβέννυμι (sbennumi) — 8 Occurrences

Matthew 12:20 V-FIA-3S
GRK: τυφόμενον οὐ σβέσει ἕως ἂν
NAS: WICK HE WILL NOT PUT OUT, UNTIL
KJV: not quench, till
INT: smoldering not he will quench until anyhow

Matthew 25:8 V-PIM/P-3P
GRK: λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται
NAS: for our lamps are going out.'
KJV: our lamps are gone out.
INT: lamps of us are going out

Mark 9:44 V-PIP-3S
GRK: πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: not quenched.
INT: fire not is quenched

Mark 9:46 V-PIP-3S
GRK: πῦρ οὐ σβέννυται
KJV: not quenched.
INT: fire not is quenched

Mark 9:48 V-PIM/P-3S
GRK: πῦρ οὐ σβέννυται
NAS: AND THE FIRE IS NOT QUENCHED.
KJV: is not quenched.
INT: fire not is quenched

Ephesians 6:16 V-ANA
GRK: τὰ πεπυρωμένα σβέσαι
NAS: you will be able to extinguish all
KJV: ye shall be able to quench all
INT: flaming to quench

1 Thessalonians 5:19 V-PMA-2P
GRK: πνεῦμα μὴ σβέννυτε
NAS: Do not quench the Spirit;
KJV: Quench not the Spirit.
INT: Spirit not do quench

Hebrews 11:34 V-AIA-3P
GRK: ἔσβεσαν δύναμιν πυρός
NAS: quenched the power of fire,
KJV: Quenched the violence of fire,
INT: quenched [the] power of fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page